Сургууль, цэцэрлэг

2018 онд 96 сургууль, цэцэрлэг шинээр барьж өргөтгөнө